Ing. Martin Žaitlik, Česká asociace hasičských důstojníků o.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a s HZS Olomouckého kraje opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jedná se o CD-ROM s aktualizací: Listopad 2011, 8. vydání.

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Konspektů odborné přípravy a ostatní metodiky pro činnost hasičů na místě zásahu. V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny změny:

 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy o celou novou kapitolu „Ochrana obyvatelstva“, včetně 9 nových metodických listů
 • Aktualizován Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Dopravní nehody, metodický list „1/D – Dopravní nehoda na pozemních komunikacích obecně“
 • Aktualizován Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Nebezpečné látky, metodické listy „15/L – Zásahy s únikem amoniaku (čpavku)“ a „16/L – Zásahy s únikem chlóru“
 • Opraven konspekt odborné přípravy jednotek PO: 1-1-02 „Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky“
 • Doplněny konspekty odborné přípravy jednotek PO: 2-05 „Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F“ a „4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)“
 • V metodice pro jednotky sborů dobrovolných hasičů doplněna sbírka interních aktů řízení „Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v JSDH podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru“
 • Aktualizován seznam platných rozkazů a pokynů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. listopadu 2011

Doplněno několik metodických předpisů pro činnost na místě zásahu, jako např.:

 • Pravidla požárního sportu + změna ze dne 11. 3. 2010
 • Způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech
 • Stanovení pravidel pro činnost potápěčských skupin u HZS ČR + změna ze dne 24. 2. 2010
 • Postup pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky Letecké služby, vybraných útvarů Armády České republiky a nestátního provozovatele DSA, a.s., v rámci integrovaného záchranného systému, pravidla výcviku a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR + změna ze dne 22. 2. 2010 + změna ze dne 6. 12. 2011
 • Upřesnění označení hasičů při zásahu a stanovení vybavení jednotek HZS krajů + změna ze dne 10. 11. 2010
 • Organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a v Záchranném útvaru HZS ČR
 • Úkoly a činnost Záchranného útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení
 • Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení, kterým vyhlašuje základní témata, která mají být v roce 2012 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS podniků na úseku operačního řízení.

Na CD-ROM je rovněž doplněna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu. Karty jsou doplněny v oblasti kontrolních listů typových činností (Ptačí chřipka), nebezpečných látek (Dekontaminace – činidla, míchání roztoků), signálů/návodů (Značky DZP, Hydrantové tabulky značení rozvodné vodovodní sítě, Plnění letecké techniky, Odhad sil a prostředků, Ochranná pásma elektro, Protipovodňové hráze) a slovníků (maďarský, polský).

Výše uvedené změny, včetně starších souborů, jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce CD-ROMu jsou zajišťovány prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků o.s.
Ministerstvo vnitra ČR podpořilo tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.
Ostatní zájemci si mohou tento souhrn předpisů pro činnost jednotek PO objednat prostřednictvím e-mailu paní Milady Nevrlé: Objednat CD, nebo telefonicky +420 950 730 159.

Obsah CD-ROMU je také přístupný prostřednictvím tohoto odkazu