Česká asociace hasičských důstojníků rovněž v tomto roce vyhlašuje Den požární bezpečnosti, který má již své pevné místo v pátek 13. V letošním roce připadne tento den na pátek 13. srpna. Dlouhodobým cílem je snaha „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého. Hasiči v Pátek 13. tradičně ukazují svou připravenost na mimořádné události, propagují požární ochranu a preventivně působí na veřejnost. Je to den, kdy se veřejnosti otevírají hasičské stanice, a pořádá se řada akcí pro děti. Letos se bohužel stejně jako loni budeme muset bez tohoto doprovodného programu obejít, to ale neznamená, že bychom se požární bezpečnosti nevěnovali.

Každoročně je den požární bezpečnosti zaměřen na konkrétní téma. Vzhledem k omezeným možnostem propagace požárně bezpečnostní problematiky v roce 2020 se Česká asociace hasičských důstojníků rozhodla zopakovat téma z loňského roku, téma Dne požární bezpečnosti v roce 2021 tedy i pro tento rok zní Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách. I z toho je patrné, jakou důležitost požárně bezpečnostním zařízením přikládáme.  

Požárně bezpečnostní zařízení tvoří poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol chránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Patří mezi ně zařízení pro včasnou detekci a signalizaci požáru, zařízení, která pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob, zároveň i zařízení, která brání šíření požáru. Můžeme zde zařadit autonomní hlásiče požáru (celým názvem zařízení autonomní detekce a signalizace) nebo elektrická požární signalizace z oblasti detekce požáru. Pro únik osob slouží například evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzový zvukový systém, evakuační rozhlas nebo funkční vybavení dveří (např. paniková madla). Šíření požáru pak brání například požární dveře, požární klapky nebo systémy zvyšující požární odolnost stavebních konstrukcí. A v neposlední řadě sem spadají i zařízení pro samotné hašení, například stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody často nazývané hydranty apod.

Těmito zařízeními jsou běžně vybaveny prostory staveb. Obecně platí, že kde je větší počet lidí, lze očekávat větší četnost instalace požárně bezpečnostních zařízení. V běžném životě tak můžete tato zařízení nejčastěji vidět v nákupních centrech, ve sportovních halách, kinech, divadlech. Tady všude musí být ze zákona instalována a hasiči takové prostory pravidelně kontrolují.

V domácnostech, jako jsou rodinné domy nebo byty, není instalace požárně bezpečnostních zařízení tak četná. Můžeme se zde setkat například s autonomními hlásiči požáru, kterými musí být vybaveny objekty pro bydlení postavené či rekonstruované po 1. červenci 2008. U starších objektů hasiči instalaci velmi důrazně doporučují. Ze zkušeností hasičů plyne, že právě včasné zjištění vzniklého požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Zejména pak v domácnostech, kde mají požáry vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by požár včas zpozoroval a upozornil na něj ohrožené osoby.

Autonomní hlásiče požáru mohou zachránit četné životy. Navíc, jejich cena není nikterak horentní, pohybuje se v řádech stovek korun a lze je pořídit již za ceny od cca 150 Kč. Cena se vždy odvíjí od toho, jak komplexní zařízení je. Jestli detekuje kouř, zvýšení teploty v prostředí nebo hořlavé plyny, či je součástí zabezpečovacích systémů. Ale i základní provedení je z hlediska bezpečnosti dostačující. Vždy každopádně kupujte hlásič u prověřených prodejců, s českým návodem a certifikací.

Včasnou detekcí požárů však ještě není nad požárem vyhráno. Nesmí se zapomínat, že pro bezpečné uhašení požárů, je nutná kromě včasné detekce i likvidace požárů v jeho počátečním stádiu. Proto je nutné vybavit domácnos i funkčními prostředky pro hašení např. přenosnými hasicími přístroji. Optimální je univerzální přenosný hasicí přístroj (např. práškový), který lze použít i na zařízení pod napětím do 1000 V. Co se týče jeho velikosti, nejmenší požadovaná hasicí schopnost pro rodinné domy je 34A (v případě, že máte i garáž, tak s minimální hasicí schopností 34A/183B), tedy obvykle šestikilová náplň prášku. Neriskujte koupi hasicího přístroje někde pod rukou, ale oslovte odborníky. Při základní verzi si připravte 700 až 1000 Kč. Při použití se vždy držte návodu, který by měl být uveden na štítku každého přístroje.

Co tedy udělat v případě zjištění požáru?

Nejdůležitější je chránit životy, teprve potom až majetek.

Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasební zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Nikdy však nepřeceňujte své síly a myslete na to, že oheň vám nesmí zatarasit únikovou cestu!

Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

Každý požár okamžitě oznamte na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se stalo, kde se to stalo a své jméno a přímý kontakt na sebe. Nepokládejte telefon, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.