METODIKA pro činnost na místě zásahu ostatní

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

uveřejněných ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
se stavem ke dni 1. ledna 2021

SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ

odvětví požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilně nouzového plánování
(platné právní předpisy; resortní směrnice/instrukce; služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů; některé vybrané platové předpisy)
se stavem ke dni 1. ledna 2022

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
  Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů; 2. vydání, opravené a doplněné 1996

Stáhnout

SIAŘ 39/2001 Postup při spalování zvířat v rámci mimořádných veterinárních opatření 19. 10. 2001

Stáhnout

SIAŘ 32/2002 Plán záchranných a likvidačních prací jednotek PO v souvislosti s přepravou zboží po železnici podléhající režimu zvláštní přepravy 23. 9. 2002

Stáhnout

  Metodická pomůcka MV, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (č.j.: PO–1590/IZS–2003) 30. 6. 2003

Stáhnout

  Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů (MV - GŘ HZS ČR, 2005) 21. 4. 2005

Stáhnout

SIAŘ 15/2006 Postup jednotek PO při provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a postup HZS ČR při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační nebo obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody 3. 4. 2006

Stáhnout

SIAŘ 58/2008
SIAŘ 39/2014
SIAŘ 55/2014
SIAŘ 51/2019
Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy + změna + změna + změna 30. 12. 2008
19. 8. 2014
17. 12. 2014
28. 11. 2019

Stáhnout

SIAŘ 7/2009 Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení + změna 3.2.2009

Stáhnout

SIAŘ 10/2010 Realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky 11. 2. 2010

Stáhnout

SIAŘ 41/2012 Stanovení podmínek pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného sboru České republiky 15. 11. 2012

Stáhnout

SIAŘ 43/2012
SIAŘ 24/2016
Stanovení způsobu zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech+ změna 19. 11. 2012
13. 4. 2016

Stáhnout

SIAŘ 48/2012 Stanovení zásad nakládání s malými ochrannými filtry 28. 11. 2012

Stáhnout

SIAŘ 52/2012 Plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci u HZS ČR 4. 12. 2012

Stáhnout

SIAŘ 7/2013 Organizace odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních MV - GŘ HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a v ZÚ HZS ČR 11. 2. 2013

Stáhnout

SIAŘ 10/2013 Postup a pravidla při sběru dat o jednotkách požární ochrany, požární technice a věcných prostředků požární ochrany 19. 2. 2013

Stáhnout

SIAŘ 11/2013 Činnost jednotek požární ochrany při poskytování první pomoci na místě zásahu 19. 2. 2013

Stáhnout

SIAŘ 21/2013 Zavedení a používání intenzimetrů u předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů 18. 3. 2013

Stáhnout

SIAŘ 31/2013 Zásady nakládání s hasivy a pěnidly v pohotovostních zásobách SSHR a s hasivy a pěnidly v příslušnosti hospodaření organizačních složek HZS ČR 14. 5. 2013

Stáhnout

SIAŘ 43/2013 Činnosti jednotek požární ochrany při práci na vodě a zamrzlých hladinách 20. 9. 2013

Stáhnout

SIAŘ 45/2013
SIAŘ 25/2016
Pravidla pro činnost potápěčských skupin u HZS ČR+ změna 25. 9. 2013
19. 4. 2016

Stáhnout

SIAŘ 46/2013
SIAŘ 49/2014
Postup HZS ČR při zjišťování příčin vzniku požárů+ změna 7. 10. 2013
3. 11. 2014

Stáhnout

SIAŘ 54/2013 Stanovení normy znalostí hasičů 19. 12. 2013

Stáhnout

SIAŘ 11/2014 Zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil 25. 2. 2014

Stáhnout

SIAŘ 36/2014 Vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné JPO, které byly vyvolány úmyslným jednáním osob 29. 7. 2014

Stáhnout

SIAŘ 38/2014
SIAŘ 58/2014
Podmínky poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR + změna 14. 8. 2014
19. 12. 2014

Stáhnout

SIAŘ 42/2014 Upřesnění označení hasičů při zásahu 25. 8. 2014

Stáhnout

SIAŘ 43/2014 Psychologická služba HZS ČR 25. 8. 2014

Stáhnout

SIAŘ 6/2015 Realizace preventivně výchovné činnosti u HZS ČR 4. 2. 2015

Stáhnout

SIAŘ 7/2015 Úkoly a činnost Záchranného útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení 6. 2. 2015

Stáhnout

SIAŘ 9/2015 Pravidla soutěže v disciplínách TFA 18. 2. 2015

Stáhnout

SIAŘ 37/2015 Pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů 17. 12. 2015

Stáhnout

  Návod k vypracování a použití "Dílčí zprávy o zásahu", "Zprávy o zásahu" a "Zprávy o činnosti (Č.j. MV-38646-7/PO-OPŘ-2015) 17. 12. 2015

Stáhnout

  Formulář "(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ" 17. 12. 2015

Stáhnout

  Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou 2016

Stáhnout

SIAŘ 8/2016 Způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti 4. 2. 2016

Stáhnout

SIAŘ 10/2016 Zásady strategické úrovně řízení HZS při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací na území kraje 7. 3. 2016

Stáhnout

SIAŘ 13/2016
SIAŘ 21/2016
Vytváření jednotek HZS ČR při poskytování pomoci v rámci ČR a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací + změna 7. 3. 2016
31. 3. 2016

Stáhnout

SIAŘ 39/2016 Používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků HZS ČR (stejnokrojový předpis) 1. 8. 2016

Stáhnout

SIAŘ 49/2016 Působnost a úkoly chemických laboratoří HZS ČR 29. 11. 2016

Stáhnout

SIAŘ 4/2017 Postup při uplatňování náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami požární ochrany 27. 1. 2017

Stáhnout

SIAŘ 16/2017 Opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce 17. 3. 2017

Stáhnout

SIAŘ 35/2017
SIAŘ 1/2019
Minimální požadavky na posuzování rizika vzniku závažné havárie a zpracování dokumentace pro stanovenou zńu ohrožení u objektu s podlimitním množstvím nebezpečné látky + změna 14. 9. 2017
8.1.2019

Stáhnout

SIAŘ 43/2017 Podmínky spolupráce s zdravotnickou záchrannou službou na základě Memoranda o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání 5. 12. 2017

Stáhnout

  Neodkladná zdravotnická pomoc (Učební texty pro kurz, MV - GŘ HZSČR) 2018

Stáhnout

SIAŘ 5/2018
SIAŘ 43/2018
Úprava leteckého záchranářství u HZS ČR + změna 7. 2. 2018
13. 9. 2018

Stáhnout

SIAŘ 10/2018 Pravidla požárního sportu 16. 2. 2018

Stáhnout

SIAŘ 11/2018 Řád sportovních soutěží tělesné přípravy HZS ČR 19. 2. 2018

Stáhnout

SIAŘ 24/2018 Zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby 25. 5. 2018

Stáhnout

SIAŘ 27/2018 Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod 11. 6. 2018

Stáhnout

SIAŘ 3/2019 Zásady použití pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv Hasičským záchranným sborem české republiky 22. 1. 2019

Stáhnout

  Pravidla pro spolupráci příslušníků HZS při příletu vrtulníku LZS nebo LS PČR (Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR) III. 2019

Stáhnout

SIAŘ 13/2019 Systém odborné přípravy s využitím elektronických vzdělávacích sytémů u HZS ČR 21. 3. 2019

Stáhnout

SIAŘ 49/2019 Požadavky na vedení odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru používaných u HZS ČR 15. 11. 2019

Stáhnout

  Metodický návod k realizaci přípojných míst pro náhradní zdroje elektrické energie 2020

Stáhnout

SIAŘ 28/2020 Postupy při provádění trhacích prací a podmínky skladování, evidence a přepravy výbušnin v rámci HZS ČR 3. 7. 2020

Stáhnout

SIAŘ 29/2020 Zřízení jednotky opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací a stanovení pravidel výkonu služby v této jednotce 3. 7. 2020

Stáhnout

SIAŘ 40/2020 Organizační pokyny pro zabezpečení činnosti mobilních odběrových týmů HZS ČR 16. 10. 2020

Stáhnout

SIAŘ 48/2020 Podrobnosti k zabezpečení činnosti chemických laboratoří HZS ČR při monitorování radiační situace na území ČR 7. 12. 2020

Stáhnout

SIAŘ 49/2020
SIAŘ 1/2022
Odborná způsobilost příslušníků HZS ČR + změna 9. 12. 2020
3.1.2022

Stáhnout

SIAŘ 54/2020 Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou 18. 12. 2020

Stáhnout

SIAŘ 12/2021 Činnost jednotek požární ochrany při vyprošťování u dopravních nehod 15. 3. 2021

Stáhnout

SIAŘ 15/2021 Provoz bezpilotních systémů z HZS ČR 7. 4. 2021

Stáhnout

SIAŘ 21/2021 Postup při uplatňování náhrady nákladů vzniklých při zásahu z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 14. 4. 2021

Stáhnout

SIAŘ 38/2021 Postup HZS ČR při poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti 12. 7. 2021

Stáhnout

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi