Ve dnech 6. a 7. prosince 2018 proběhl v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek první ročník semináře Stabilizace staticky narušených budov a výkopů. Seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. GŘ HZS ČR podpořilo akci svým grantem. Jednalo se o setkání zástupců jednotlivých HZS krajů zabývajících se problematikou záchrany osob ze staticky narušených budov a výkopů, kteří většinou působí jako lektoři v této oblasti. Cílem semináře je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice. Organizátoři se rovněž snaží o výměnu informací v dané oblasti se zahraničím. Jednání se zúčastnili i zástupci Slovenské asociace hasičských důstojníků (členové USAR teamu HAZZ Slovenské republiky), příslušníci Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z Polska a rovněž zástupce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.


Program semináře byl zaměřen na několik oblastí. První den byl věnován porovnání přístupů jednotlivých HZS krajů k řešení tohoto typu mimořádných událostí. Zástupci jednotlivých krajů popsali přístup svých krajů k vysílání SaP, odborné přípravě a vybavení. V rámci České republiky se rozvíjí několik přístupů. Některé kraje řeší události typu STABILIZACE pouze opěrným bodem HZS kraje, část krajů vybavuje i územní odbory technickými kontejnery pro stabilizaci, případně zastřešení budov, případně „minimálními stabilizačními sadami“. Představeny byly rovněž prostředky USAR týmu (Praha, Ostrava) vhodné pro podporu ostatních krajů. Zvláštní pozornost byla věnována inklinoměrům, které slouží ke sledování stability narušené budovy. V rámci metodik a postupů se při odborné přípravě lektoři opírají o bojový řád, konspekty odborné přípravy a zahraniční zdroje. Během semináře prošli účastníci dnes platné metodické listy v kontextu svých praktických zkušeností. V rámci semináře si účastníci vzájemně předali používané zahraniční metodiky. Všichni účastníci si na USB klíčenkách odnesli americkou Field operations guide od U.S. Army Corps of Engineers, italskou Vademecum STOP od Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a First responders course od UN OCHA – Insarag.
Kolegové z Polska a Slovenska představili přístup k dané problematice ve svých zemích. V Polsku je systém obdobně jako v České republice založen na systému opěrných bodů. Stran metodiky používají polští kolegové rovněž americkou metodiku. Zástupce ŠVZ HZS ČR seznámil účastníky semináře se společnými aktivitami s německou THW. THW se při použití dřeva poněkud odlišuje svými konstrukčními postupy od americké metodiky, především co se týče provádění spojů a dimenzování jednotlivých prvků. Zajímavé je rovněž použití „záchranářského lešení“
Další část semináře byla věnována záchranářské kynologii. Zástupce GŘ HZS ČR představil systém záchranářské kynologie u HZS ČR a vysvětlil úskalí praktického nasazení kynologických týmů. Účastníci prodiskutovali zkušenosti s nasazením a výcvikem kynologů.Zástupce VŠB – TU Ostrava představil rešerši prací zpracovaných studenty fakulty Bezpečnostního inženýrství na téma stabilizace. Poslední část semináře se věnovala rozborům zásahů spojených se záchrannou osob ze staticky narušených budov a výkopů. Diskutovány byly správné i chybné postupy a zkušenosti získané v praxi.
Seminář poskytl lektorům cennou příležitost k setkání a výměně zkušeností. Úroveň jednání byla vysoká a velmi sdílná.
Ing. Marek Sobek, Česká asociace hasičských důstojníků