PRAVIDLA INFORMAČNÍ ANKETY „DOMA BEZPEČNĚ“

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel ankety „DOMA BEZPEČNĚ“(dále jen „anketa“).

1. POŘADATEL ANKETY
Pořadatelem ankety je společnost Česká asociace hasičských důstojníků, o. s. se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČ: 654690062, (dále jen „pořadatel“.

2. DOBA TRVÁNÍ ANKETY, MÍSTO KONÁNÍ ANKETY
Anketa bude probíhat v termínu od 10. 1. 2014 do 28. 2. 2014 (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání ankety “).
Anketa bude probíhat na území České republiky.

3. ÚČAST V ANKETĚ
Účastníkem ankety se může stát fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání ankety řádně provede registraci do ankety a splní veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako „účastník“).
Do ankety budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky ankety. Pořadatel ankety si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek ankety jednotlivými účastníky.

4. CENY
Ceny v anketě se přidělují podle pořadí vylosovaní a jsou následující:
1. Detektor plynu a hlásič požáru
2. Detektor plynu a hlásič požáru
3. Detektor plynu a hlásič požáru
4. – 10. Rodinná vstupenka do hasičského muzea v Ostravě
Jeden účastník může vyhrát pouze jednu cenu.

5. PRINCIP ANKETY
V anketě vyhrává 10 účastníků, jejichž dotazník bude celý vyplněn. Výherci získávají ceny podle pořadí na základě losování provedeného pořadatelem.

6. REGISTRACE DO AKETY
Účast v anketě vzniká registrací do ankety, která se provádí výhradně na stránkách pořadatele.
Pro registraci do ankety je nutné řádné vyplnění požadovaných údajů na dotazníku: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail.
Registrace do ankety musí být provedena v době trvání ankety.
Do ankety se lze registrovat pouze jednou.

7. POSKYTNUTÍ CEN
Vyhodnocení ankety proběhne dne 5. 3. 2014.
Ceny budou výhercům ankety zasílány poštou. O výhrách bude výherce ankety informován telefonicky či e-mailem na jím poskytnutých kontaktních údajích, a to nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne vyhodnocení ankety. Výherci ankety budou zveřejněni na www.cahd.cz dne 5. 3. 2014.
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s používáním či využíváním výher.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty dodavateli tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel si vyhrazuje právo anketu bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této ankety.

9. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník svou registrací do ankety uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s touto anketou (dále jen „osobní údaje“) do databáze pořadatele ankety a jejich následným zpracováním.
Souhlas se poskytuje na dobu určitou do 28.3.2014. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům.
Po ukončení ankety a předání cen vylosovaným, budou osobní údaje účastníků znehodnoceny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Registrací do ankety vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly ankety a zavazuje se je dodržovat.
Pravidla ankety jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.cahd.cz.

V Ostravě, 6. ledna 2014