Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava Fakultou bezpečnostního inženýrství a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. pořádají dne 7. – 8. září 2022 XXXI. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ OCHRANA 2022

Konference představí témata věnující se aktuálním trendům v oblasti
alternativních zdrojů v dopravě s ohledem na jejich dopady na požární
ochranu, i ostatní oblasti bezpečnostního inženýrství. Na pořadu jednání zazní témata týkající se jak silniční, tak drážní a kolejové dopravy. V rámci jednotlivých odborných sekcí, tj. požární prevence, požární represe, protivýbuchová prevence, budou prezentovány současné trendy a inovativní řešení ve všech oblastech bezpečnosti, včetně nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v požární ochraně

Oficiální pozvánku najdete zde