Partneři

Hasičský záchranný sbor České republiky

Znak

 

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) je bezpečnostní sbor České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi (živelní pohromy apod.). Vznikl 1. ledna 1995 ze Sboru požární ochrany, a to na základě zákona č. 203/1994 Sb. K 1. lednu 2001 byla zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, provedena reorganizace HZS ČR do současné podoby. Činnost HZS ČR se řídí dle zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů.

www: https://www.hzscr.cz/

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v OstravěPartneri-vsb-fbi-1

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, jediná svého druhu v republice, je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy. Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

www: http://www.fbi.vsb.cz

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Partneri-spbi
 

Podpora vzdělávání pracovníků a příslušníků záchranných služeb. Provoz nakladatelství a vydavatelství odborné literatury z oblasti bezpečnostního inženýrství. Pořádání konferencí a seminářů.

www: http://www.spbi.cz

Požáry.cz

Partneri-pozary

 

Informační server o zásazích, prevenci, požárním sportu, JSDH, požární technice. Diskuzní fórum.

www: http://www.pozary.cz

FEU

Partneri-feu

 

Federace evropských hasičských důstojníků (FEU – Federation of EUropean fire officers) je nezávislou profesní organizací sdružující 24 evropských asociací hasičských důstojníků nebo státních hasičských sborů (včetně Spojeného království a Norska), jejichž členové jsou zkušení odborníci odpovědní za strategické řízení hasičských záchranných sborů v jejich zemích na úrovni obcí, krajů, regionů či států.

www: http://www.f-e-u.org

CTIF

Ctif

CTIF - Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů a je celosvětovou oborovou organizací pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách. Součástí jsou také soutěže v CTIF a různé mezinárodní hasičské soutěže, které se konají nejen u nás, ale i v zahraničí a prohlubují přátelské vztahy mezi hasičskými sbory členských zemí. 

www: https://ctif.org/  

Ceska_hasicska_jednota

 

Česká hasičská jednota (ČHJ) vznikla začátkem roku 1990 jako první organizace dobrovolných hasičů založená na nových demokratických principech a tak navázala na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království českého i historických organizací České zemské hasičské jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách.

Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, okresními úřady, obcemi, právnickými osobami i podnikajícími fyzickými osobami při plnění úkolů na úseku požární ochrany. Pomáhá obcím při zřizování a zabezpečování činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, při údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany. Podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

Česká hasičská jednota je členem Národního výboru CTIF a při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími na úseku požární ochrany, zejména se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotou a Českou asociací hasičských důstojníků.

www: https://hasicskajednota.hasicovo.cz/ 

Moravská hasičská jednota

Moravska_hasicska_jednota

 

Moravská hasičská jednota se hlásí k průkopníkovi dobrovolných hasičských jednotek na Moravě Titovi Krškovi, který zorganizoval sjezdy zástupců nově vzniklých hasičských sborů. První se konal v Brně dne 24. října 1874. Na 4. sjezdu dne 9. září 1883 ve Slavkově vznikla Česká ústřední jednota hasičská moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských na základě schválení státem uznaných stanov. Od roku 1892 byl název původní organizace změněn na Česká ústřední jednota hasičská markrabství Moravského a vévodství Slezského. Současná Moravská hasičská jednota, o. s., vznikla dne 25. ledna 1992. Na základě zákona bylo občanské sdružení transformováno na spolek. Na sjezdu v Žabčicích byly dne 14.3.2015 schváleny stanovy spolku. Hlavním posláním je podle stanov „...sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů“.

www: https://mhj.hasicovo.cz/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Shcms

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizace sdružující dobrovolné hasiče v České republice. Sdružení vzniklo v roce 1991 jako nástupnická organizace Československého svazu požární ochrany. Základní jednotkou SH ČMS jsou sbory dobrovolných hasičů.

www: https://www.dh.cz/ 

Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s.

Avjsdh

Základním cílem Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s.,  je vytvoření odborné platformy velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k prosazení odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k Hasičskému záchrannému sboru ČR, orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR a Parlamentu ČR, zvýšení vzdělanosti a odbornosti členů JSDH obcí, rozšíření vědecko-technických poznatků a praktických zkušeností z oblasti požární ochrany a záchranářských služeb jak mezi členy, tak i širší odbornou veřejnost a zastupování JSDH obcí jakožto základní složky IZS v ČR.

www: http://www.avjsdh.cz/ 

Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků, z.s.

Avhzsp

Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podníků, z.s., je spolek zabývající se problematikou požární ochrany v průmyslových i neprůmyslových podnicích, pracovními a sociálními podmínkami zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků a členů dobrovolných hasičských záchranných sborů podniků, vzděláváním jejich zaměstnanců a členů a publikační činností.

www: http://www.avhzsp.cz/ 

Slovenská asociace hasičských důstojníků

Sahd

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2014. Základním cílem je vytvoření odborné platformy příslušníků Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k vládě Slovenské republiky a Národní radě Slovenské republiky.

www: http://sahd.sk/

 

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi