Stanovy

ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, z.s.

Článek 1

Název a adresa sdružení

1.1       Oficiální název sdružení je Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. (dále jen „ČAHD“).

1.2       ČAHD působí na celém území České republiky.

1.3       Sídlem ČAHD je Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Článek 2

Cíle a předměty činnosti ČAHD

2.1       Cíle

 • Základním cílem ČAHD je vytvoření odborné platformy příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR, Parlamentu ČR a orgánům Evropské unie. Cílem tohoto konání by mělo být uznání požární ochrany jako vysoce humanitárního systému pomoci při mimořádných událostech a v krizových situacích, který přinese při dané úrovni managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.
  • ČAHD je členem Federace asociací hasičských důstojníků Evropské unie (dále jen „FEU“) a podílí se na její činnosti.
  • Předměty činnosti
   • Připravovat orgánům státní správy, samosprávy, Vládě ČR, Parlamentu ČR a orgánům Evropské unie návrhy týkající se zejména úrovně zabezpečení požární ochrany, legislativy, technického vybavení, ekonomického zabezpečení, organizace, jakož i systému financování a struktury hasičských záchranných sborů.
   • Poskytovat zkušenosti a poznatky z praxe, jež jsou nezbytné pro rozhodnutí jednotlivých orgánů. Tyto zkušenosti vhodně prezentovat v médiích s cílem propagovat požární ochranu a dosáhnout uznání práce hasičů v očích veřejnosti.
   • Navrhovat úpravy právních předpisů, vyjadřovat se k návrhům nových předpisů v oblasti požární ochrany a při této činnosti využívat poznatků získaných v praxi a dále inženýringu a vědecko-technického rozvoje.
   • Podporovat potřebnou úroveň mezinárodní a zejména přeshraniční spolupráce mezi hasičskými sbory, tuto rozvíjet a zkvalitňovat.
   • Připravovat konference a diskusní fóra o aktuální problematice požární ochrany a poznatky z těchto setkání vhodně prezentovat.
   • Podílet se na výchově nových hasičských důstojníků, podporovat stáže a další odborné programy zaměřené na výchovu, vzdělání a výcvik.
   • Účastnit se zasedání FEU, všestranně podporovat tuto organizaci a podílet se na její práci v duchu stanov FEU.
   • Podporovat, pomáhat a podněcovat vznik jakýchkoli dalších aktivit, o nichž se ČAHD domnívá, že se budou podílet na výsledcích její činnosti.
   • Provádět výzkum a spolupracovat na výzkumných projektech zaměřených na požární ochranu, ochranu obyvatelstva, krizové řízení a civilní nouzovou připravenost.
   • Podílet se na vzdělávání občanů všech věkových skupin v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Článek 3

Členství, čestné členství

 • Členství v ČAHD je dobrovolné.
  • Členem ČAHD se může stát příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s důstojnickým hodnostním označením.
  • Osoba, která není příslušníkem HZS ČR nebo nemá důstojnické hodnostní označení, se může stát členem na doporučení Rady ČAHD.
  • Čestným členem ČAHD se může stát osoba doporučená Radou ČAHD, která se významně podílela na plnění cílů ČAHD. O udělení čestného členství rozhoduje po předchozím souhlasu kandidáta Sněm ČAHD nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Čestnému členovi ČAHD nevyplývají z jeho členství žádné povinnosti, čestný člen ČAHD má právo účastnit se Sněmu ČAHD s hlasovacím právem.
  • Členem se stává žadatel po schválení na Sněmu ČAHD. Čestným členem ČAHD se stává kandidát po schválení na Sněmu ČAHD.
  • Člen je povinen dodržovat stanovy ČAHD, aktivně se podílet na její činnosti a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené Sněmem ČAHD.
  • Každý člen má hlasovací právo vyjádřené jedním hlasem bez ohledu na funkci v ČAHD.
  • Členství v ČAHD zaniká vystoupením, úmrtím nebo zrušením členství. Čestné členství v ČAHD zaniká vystoupením, úmrtím nebo zrušením čestného členství.
  • Sněm ČAHD může zrušit členství každému členu, který neplní povinnosti plynoucí ze stanov, případně vyvíjí činnost v rozporu s cíli, předmětem činnosti nebo stanovami ČAHD. Sněm ČAHD může zrušit čestné členství každému čestnému členu, který vyvíjí činnost v rozporu s cíli, předmětem činnosti nebo stanovami ČAHD.
  • O opakovaném členství rozhoduje Sněm ČAHD 2/3 většinou přítomných hlasů.
  • Každý člen, který odchází ze služebního poměru k HZS ČR, může zůstat členem ČAHD.
  • ČAHD vede seznam členů a čestných členů, který vede určený člen Rady ČAHD.
   • Seznam členů a čestných členů obsahuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště a kontakty (např. telefon, e-mail).
   • Po zániku členství či čestného členství je člen či čestný člen včetně údajů o něm ze seznamu členů či čestných členů vymazán.
   • Seznam členů a čestných členů je neveřejný.

 

Článek 4

Orgány ČAHD

 • Orgány ČAHD jsou Sněm ČAHD, Rada ČAHD, Prezident ČAHD a Dozorčí rada ČAHD.
  • Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm ČAHD.
   • Sněm ČAHD se schází nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když o to požádá nejméně třetina členů nebo Rada ČAHD.
   • Sněm ČAHD tvoří delegáti, kteří se volí podle klíče stanoveného Radou ČAHD.
   • Sněm ČAHD jedenkrát za čtyři roky volí Prezidenta ČAHD, další členy Rady ČAHD a členy Dozorčí rady ČAHD.
   • Sněm ČAHD může na návrh Rady ČAHD udělit titul Čestného prezidenta ČAHD členu, který byl dříve Prezidentem ČAHD, a to k ocenění jeho zásluh o rozvoj asociace. ČAHD může mít i více čestných prezidentů ČAHD současně.
   • Současně členové odborných skupin volí svého vedoucího, kterého následně potvrzuje Sněm ČAHD.
   • Sněm je usnášeníschopný, jestliže se ho účastní nadpoloviční většina delegátů. Nemůže-li se člen účastnit jednání sněmu, může písemně pověřit hlasováním jiného člena. Do nadpoloviční většiny delegátů se započítávají i mandáty získané na základě písemného pověření člena. Jestliže není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je zahájení sněmu odloženo o jednu hodinu. Jestliže ani pak není přítomna nadpoloviční většina delegátů, může se sněm usnášet nadpoloviční většinou přítomných, a to pouze v bodech, které byly v programu sněmu řádně předběžně oznámeném všem delegátům.
   • V případě potřeby, s ohledem na mimořádné okolnosti odůvodňující takový postup (zejména epidemie onemocnění apod.), je možné uskutečnit Sněm ČAHD prostřednictvím technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Konkrétní podmínky pro konání sněmu prostřednictvím technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku stanoví vždy Prezident ČAHD před konáním Sněmu ČAHD a vyrozumí o nich členy ČAHD s dostatečným předstihem.
   • Sněm ČAHD na svém zasedání dále:
 • schvaluje a mění stanovy ČAHD a její sídlo;
 • schvaluje volební a jednací řád ČAHD;
 • ustanovuje odborné skupiny a potvrzuje jejich vedoucí;
 • schvaluje rozpočet ČAHD a zásady hospodaření, včetně podpisových oprávnění;
 • schvaluje zprávu o hospodaření a zprávu Dozorčí rady ČAHD;
 • projednává a schvaluje plán činnosti ČAHD a zprávu Rady ČAHD o jeho plnění;
 • rozhoduje o výši členských příspěvků;
 • schvaluje přijetí nových členů ČAHD a udělení čestných členství ČAHD;
 • rozhoduje na návrh Rady ČAHD o zrušení členství;
 • oceňuje vybrané členy ČAHD;
 • uděluje titul Čestného prezidenta ČAHD na návrh Rady ČAHD;
 • rozhoduje o zániku ČAHD a schvaluje majetkové vypořádání ČAHD, k čemuž je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech řádných členů.
  • Radu ČAHD tvoří Prezident ČAHD, Viceprezident ČAHD, Sekretář ČAHD, Pokladník ČAHD a vedoucí jednotlivých odborných skupin a tajemník pro zahraniční aktivity. Na základě usnesení sněmu může být funkce tajemníka pro zahraniční aktivity kumulována s jinou funkcí v rámci Rady ČAHD.
   • Rada ČAHD řídí činnost ČAHD a zabezpečuje veškeré její aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD.
   • Rada ČAHD se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, přičemž se za schůzi Rady ČAHD považuje též online forma jednání prostřednictvím technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku.
   • Rada ČAHD:
 • svolává zasedání Sněmu ČAHD;
 • stanovuje klíč pro volbu delegátů na Sněm ČAHD;
 • řídí činnost odborných skupin ČAHD;
 • zabezpečuje činnost ČAHD na základě rozpočtu schváleného Sněmem ČAHD;
 • přijímá přihlášky žadatelů o členství v ČAHD a předkládá je Sněmu ČAHD;
 • předkládá Sněmu ČAHD kandidáty na udělení čestného členství ČAHD;
 • předkládá Sněmu ČAHD návrh na udělení titulu Čestného prezidenta ČAHD;
 • vypracovává a předkládá Sněmu ČAHD návrhy na zrušení členství;
 • zabezpečuje všechny požadavky ve vztahu k FEU;
 • jmenuje členy Rady jako národní zástupce v Generální Radě FEU;
 • stanovuje úkoly jednotlivým členům Rady ČAHD;
 • hospodaří s rozpočtem ČAHD.
 • Statutárním orgánem ČAHD je Prezident ČAHD.
  • Prezident ČAHD vystupuje jménem ČAHD a projednává všechny úkoly, návrhy a podněty ze strany ČAHD vůči dotčeným orgánům a organizacím.
  • V době nepřítomnosti Prezidenta ČAHD jej zastupuje Viceprezident ČAHD.
  • Čestný prezident ČAHD má právo zúčastnit se jednání každého orgánu ČAHD a vystoupit zde s hlasem poradním.
  • Dozorčí rada ČAHD
   • Členové Dozorčí rady ČAHD nesmí být členy Rady ČAHD.
   • Úkolem Dozorčí rady ČAHD je kontrola činnosti ČAHD, zejména kontrola hospodaření ČAHD.
   • Dozorčí rada ČAHD předkládá Sněmu ČAHD na jeho zasedání zprávu o kontrole hospodaření.
   • Členové Dozorčí rady ČAHD si volí ze svého středu předsedu. O této volbě informují Sněm ČAHD.
   • Členové Dozorčí rady ČAHD mají právo účastnit se zasedání Rady ČAHD.
  • Financování ČAHD
   • Zdrojem financování činnosti ČAHD jsou členské příspěvky, sponzorské dary a příjmy z vedlejší činnosti ČAHD.
   • Dalším zdrojem financování vybraných schválených akcí pořádaných ČAHD jsou příspěvky z grantových programů MV, případně dalších správních úřadů a samosprávných orgánů.
   • Případné výnosy z činnosti ČAHD mohou být použity pouze pro činnost ČAHD. Případné výnosy z výzkumných činností ČAHD mohou být použity pouze na činnosti související s vědou a výzkumem.

Článek 5

Odborné skupiny

 • Na základě rozhodnutí Sněmu ČAHD se ustanovují odborné skupiny.
  • Členové odborných skupin volí ze svého středu vedoucího. O této volbě informují Sněm ČAHD. 
  • Na práci v těchto skupinách se mohou podílet i nečlenové ČAHD, které s jejich souhlasem jmenuje do těchto skupin Rada ČAHD.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 • Nedílnou součástí Stanov ČAHD je příloha s názvem Jednací a volební řád ČAHD;
  • Tyto stanovy byly schváleny na přípravném Sněmu ČAHD dne 1996-08-15;
  • Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace sdružení MV ČR (tzn. 1996-09-09);
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2007-11-02;
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2009-11-21;
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2013-11-29;
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2015-11-27 s účinností od 1. ledna 2016;
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2016-11-25.
  • Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2023-02-03.

Ing. Karel Kolářík

Prezident ČAHD

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi