Jednací a volební řád

ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací a volební řád ČAHD upravuje přípravu a jednání Sněmu ČAHD a Rady ČAHD, pravidla jejích jednání a usnášení, jakož i volby a jmenování do jednotlivých funkcí ČAHD.

Článek 2

Účast členů ČAHD na jednáních Sněmu ČAHD a Rady ČAHD

 • Delegáti Sněmu ČAHD jsou povinni se zúčastnit každého jednání Sněmu ČAHD. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit. V tomto případě mohou písemně zmocnit jiného člena ČAHD k jeho zastupování při hlasování.
  • Členové Rady ČAHD jsou povinni se zúčastnit každého jednání Rady ČAHD, a to osobně či prostřednictvím technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit.
  • Omluvy se podávají nejpozději před zahájením jednání Sněmu ČAHD či Rady ČAHD, zpravidla prostřednictvím členů Rady ČAHD.
  • Svou účast stvrzují členové podpisem do listiny přítomných nebo je tato skutečnost vtělena do zápisu o jednání příslušného orgánu ČAHD.
  • Jednání Sněmu ČAHD a Rady ČAHD jsou neveřejná a hosté se jich mohou zúčastnit na základě pozvání Radou ČAHD, resp. Prezidentem ČAHD.

Článek 3

Jednání Sněmu ČAHD

 • Podklady pro jednání sněmu připravuje a zpracovává Rada ČAHD. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje Sekretář ČAHD.
  • Jednání Sněmu řídí člen ČAHD pověřený Radou ČAHD (dále jen předsedající). Ten vede jednání, uděluje a odnímá slovo a činí další úkony potřebné k zajištění řádného průběhu jednání Sněmu ČAHD.
  • Sněm ČAHD volí mandátovou, návrhovou a v případě voleb i volební komisi.
  • Po zahájení jednání Sněmu ČAHD předsedající oznámí počet přítomných, konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených delegátů Sněmu ČAHD.
  • V úvodu jednání předsedající předloží Sněmu ČAHD návrh programu jednání. Delegáti Sněmu ČAHD mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí. V těchto případech navrhovatel předloží písemný návrh usnesení. Projednaný návrh programu schvaluje Sněm ČAHD.
  • Předsedající uděluje k jednotlivým bodům slovo předkladateli. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Po odpovědích předkladatele na případné dotazy zahájí předsedající rozpravu.
  • Každý delegát Sněmu ČAHD má právo vystoupit k projednávaným záležitostem. Předsedající má právo diskutujícímu odejmout slovo po předchozím upozornění, a to v případech, kdy byl překročen časový limit, nebo když se diskutující zcela odchyluje od tématu nebo se chová nedůstojně. Časový limit může být stanoven na návrh kteréhokoliv delegáta sněmu, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných delegátů Sněmu ČAHD.
  • Po skončení rozpravy předsedající zformuluje závěry jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení. O návrhu na ukončení diskuse, který podá delegát Sněmu ČAHD, se hlasuje bez rozpravy s tím, že slovo dostanou před hlasováním ti účastníci zasedání, kteří byli před návrhem na ukončení do diskuse přihlášeni.

Článek 4

Jednání Rady ČAHD

 • Rada ČAHD je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nejméně nadpoloviční většina, přičemž vždy musí být přítomen alespoň jeden z dvojice Prezident ČAHD – Viceprezident ČAHD.
 • Jednání Rady ČAHD připravuje a řídí Prezident ČAHD a v případě jeho nepřítomnosti Viceprezident ČAHD. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje Sekretář ČAHD.
 • Při svém jednání se Rada ČAHD řídí obdobně jako je tomu při jednání Sněmu ČAHD, dle bodu 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

Článek 5

Usnesení Sněmu a Rady ČAHD

 • Sněm a Rada ČAHD přijímají usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.
 • Přítomný člen ČAHD je povinen se zúčastnit hlasování a dbát pokynů předsedajícího týkajících se zajištění průběhu hlasování.
 • O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik hlasujících je pro, kolik proti či jaký počet členů se zdržel hlasování.
 • Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných delegátů Sněmu ČAHD, resp. členů Rady ČAHD, vyjma změny stanov a opakovaného členství, kde je nutno 2/3 většiny přítomných.
 • O návrzích na usnesení se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy.
 • Schválené usnesení podepisuje Prezident ČAHD a určený člen Rady ČAHD. Ve výjimečných případech, kdy Sněm či Rada ČAHD nezasedá, a je třeba operativního rozhodnutí, může Prezident ČAHD použít hlasování mimo jednání per rollam. Ke schválení tohoto rozhodnutí usnesením je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ČAHD, resp. Rady ČAHD. Takto přijaté rozhodnutí se vyhotovuje jako usnesení z mimořádného jednání a má platnost řádného usnesení.

Článek 6

Ukončení a přerušení jednání Sněmu a Rady ČAHD

 • Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání.
  • Jiné ukončení nebo přerušení jednání schvaluje Sněm, resp. Rada ČAHD na návrh delegáta Sněmu ČAHD resp. člena Rady ČAHD, a to ze závažných důvodů, zejména když nastaly skutečnosti, znemožňující jednání.
  • Jednání Sněmu, resp. Rady ČAHD je přerušeno, klesne-li počet přítomných pod hranici usnášeníschopnosti.
  • Termín pokračování jednání určí předsedající.

Článek 7

Zápis z jednání a zabezpečení usnesení Sněmu a Rady ČAHD

 • Vyhotovení zápisu z jednání, včetně usnesení zabezpečí člen ČAHD pověřený Radou ČAHD.
  • Zápis z jednání Sněmu, resp. Rady ČAHD se rozešle na vědomí všem delegátům Sněmu ČAHD, resp. členům Rady ČAHD.

Článek 8

Pokladník ČAHD

 • Pokladník ČAHD realizuje účetní operace dle usnesení Rady ČAHD.
  • Pokladník ČAHD vede evidenci uhrazených členských příspěvků
  • Pokladník ČAHD spravuje finanční pokladní hotovost a odpovídá za vedení účetnictví a zpracování zprávy o hospodaření.

Článek 9

Odborné skupiny

 • Pro zajištění cílů a předmětů činnosti ČAHD se ustanovují odborné skupiny.
 • Odborné skupiny se ustanovují na základě usnesení Sněmu ČAHD.
 • Vedoucího odborné skupiny volí členové této skupiny a potvrzuje jej Sněm ČAHD. Další odborníky (i nečleny ČAHD) jmenuje do těchto skupin s jejich souhlasem Rada ČAHD.
 • Odborné skupiny zpracovávají pro Radu ČAHD zprávy o své činnosti a jsou ve spojení se Sekretářem ČAHD, který zabezpečuje přenos informací z Rady ČAHD a naopak.
 • Rada ČAHD stanoví, ke kterým jí projednávaným materiálům zpracuje odborná skupina své stanovisko, popř. který materiál před rozhodnutím Rady ČAHD odborná skupina projedná.
 • Stanovisko odborné skupiny má doporučující úlohu.
 • Odborná skupina se může obrátit na Radu ČAHD s iniciativním návrhem v kterékoliv věci patřící do její působnosti.

Článek 10

Informování sdělovacích prostředků

 1. O výsledku jednání Sněmu, popř. Rady ČAHD poskytuje oficiální informace Prezident ČAHD nebo jím pověřený člen Rady ČAHD.
 2. Osoby oprávněné k poskytování oficiálních informací jsou povinny respektovat pokyny Rady ČAHD, zejména týkající se rozsahu, popř. obsahu informací.

Článek 11

Komise

Mandátová komise

 1. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je Sněm ČAHD usnášeníschopný.
 2. Mandátová komise provádí sčítání hlasů při hlasování a informuje Sněm ČAHD o výsledcích jednotlivých hlasování.

Návrhová komise

 1. Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení Sněmu ČAHD a dalších dokumentů.
 2. Návrhová komise připravuje konečné znění usnesení Sněmu ČAHD a dalších dokumentů.

Volební komise

 1. Volební komise předkládá Sněmu ČAHD návrh na složení volených orgánů.
 2. Zpracovává výsledky voleb a sestavuje o nich protokol, který je součástí zápisu ze Sněmu ČAHD. 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré podněty, týkající se fungování a práce ČAHD se soustřeďují u Sekretáře

ČAHD, který je předkládá na nejbližším jednání Rady ČAHD.

 1. Vzhledem k neveřejnému jednání Sněmu a Rady ČAHD jsou podkladové materiály pro

jejich jednání určeny výhradně pro potřebu adresátů. Není dovoleno tyto materiály bez souhlasu Rady ČAHD postupovat jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a rozšiřovat.

 1. Tento Jednací a volební řád byl schválen usnesením Sněmu ČAHD dne 1996-12-17.
 2. Tento Jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2007-11-02.
 3. Tento Jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2009-11-21.
 4. Tento jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2013-11-29.
 5. Tento jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2016-11-25.
 6. Tento jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2023-02-03.

Ing. Karel Kolářík

Prezident ČAHD

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi