Umisťování hlavních uzávěrů plynu

Na domovním plynovodu se umísťuje hlavní uzávěr plynu (HUP) v místě stanoveném provozovatelem distribuční soustavy, a to s použitím některého z níže uvedených způsobů:

 

a) na vnější zdi budovy ve výklenku, přístavku, skříni, pilíři, kleci, apod.;

b) v oplocení příslušné budovy, a to ve skříni, výklenku, pilíři, kleci, apod.;

c) v případě, že pozemek není oplocen, v prostoru mezi budovou a hranicí pozemku majitele objektu v samostatném sloupku, v montované nebo zděné skříni;

d) uvnitř budovy, nejdále 1 m za prostupem obvodovou zdí a to do výše max. 1,8 m nad terénem nebo podlahou, a to tak, aby byl snadno ovladatelný a přístupný. V případě umístění v uzamčené místnosti se za vhodný způsob považuje umístění klíče do rozbitné schránky instalované v blízkosti dveří vedoucích do této místnosti;

e) v zemních skříních (ocelových, plastových, prefabrikovaných, zděných apod.) nebo v zemi, opatřený zemní soupravou. (Ovládací element uzávěru v zemní skříni smí být instalován nejvíce 0,4 m pod povrchem, skříň musí být provedena tak, aby nedošlo k jejímu zaplavení povrchovou nebo podzemní vodou).

 

HUP se umísťuje přednostně podle bodů a) a b), na hranici pozemku majitele objektu, a to tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku.

 

U výškových budov musí být HUP umístěn vždy na přístupném místě na plynovodu vně budovy, přičemž výškovou budovou se rozumí bytový dům vyšší než 50 m akaždá jiná budova vyšší než 30 m.

Možnosti umístění HUP

 

hup

Zdroje

ČSN 38 6405: Plynová zařízení. Zásady provozu.

TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

TPG 800 03: Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu.