STANOVY ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, z. s.

Článek 1

Název a adresa sdružení

1.1       Oficiální název sdružení je Česká asociace hasičských důstojníků, zapsaný spolek (dále jen ČAHD ).

1.2       ČAHD působí na celém území České republiky.

1.3       Sídlem ČAHD je Výškovická 40, 700 44 Ostrava – Zábřeh.

Článek 2

Cíle a předměty činnosti ČAHD

2.1       Cíle

2.1.1      Základním cílem ČAHD je vytvoření odborné platformy příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR a Parlamentu ČR. Cílem tohoto konání by mělo být uznání požární ochrany jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.

2.1.2      ČAHD je členem Federace Asociací hasičských důstojníků Evropské Unie (dále jen FEU) a podílí se na její činnosti.

2.2       Předměty činnosti

2.2.1      Připravovat orgánům státní správy, samosprávy, Vládě ČR, jakož i Parlamentu ČR návrhy týkající se zejména úrovně zabezpečení požární ochrany, legislativy, technického vybavení, ekonomického zabezpečení, organizace, jakož i systému financování a struktury hasičských záchranných sborů.

2.2.2      Poskytovat zkušenosti a poznatky z praxe, jež jsou nezbytné pro rozhodnutí jednotlivých orgánů. Tyto zkušenosti vhodně prezentovat v masmédiích s cílem propagovat požární ochranu a dosáhnout uznání práce hasičů v očích veřejnosti.

2.2.3      Navrhovat úpravy právních předpisů, vyjadřovat se k návrhům nových předpisů v oblasti požární ochrany a při této činnosti využívat poznatků získaných v praxi a dále inženýrinku a vědecko-technického rozvoje.

2.2.4      Podporovat potřebnou úroveň mezinárodní a zejména přeshraniční spolupráce mezi hasičskými sbory, tuto rozvíjet a zkvalitňovat.

2.2.5      Připravovat konference a diskusní fóra o aktuální problematice požární ochrany a poznatky z těchto setkání vhodně prezentovat.

2.2.6      Podílet se na výchově nových hasičských důstojníků, podporovat stáže a další odborné programy zaměřené na výchovu, vzdělání a výcvik.

2.2.7      Účastnit se zasedání FEU, všestranně podporovat tuto organizaci a podílet se na její práci v duchu stanov FEU.

2.2.8      Podporovat, pomáhat a podněcovat vznik jakýchkoli dalších aktivit, o nichž se ČAHD domnívá, že se budou podílet na výsledcích její činnosti.


Článek 3

Členství

3.1          Členství v ČAHD je dobrovolné.

3.1.1      Členem ČAHD se může stát příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s důstojnickým hodnostním označením.

3.1.2      Osoba, která není příslušníkem HZS ČR nebo nemá důstojnické hodnostní označení, se může stát členem na doporučení Rady ČAHD.

3.1.3      Členem se stává žadatel po schválení na Sněmu ČAHD.

3.2          Člen je povinen dodržovat stanovy ČAHD, aktivně se podílet na její činnosti v některé z odborných komisí ČAHD a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené sněmem ČAHD.

3.3          Každý člen má hlasovací právo vyjádřené jedním hlasem bez ohledu na funkci v ČAHD.

3.4          Členství v ČAHD zaniká vystoupením, úmrtím nebo zrušením členství.

3.4.1      Sněm ČAHD může zrušit členství každému členu, který neplní povinnosti plynoucí ze stanov, případně vyvíjí činnost v rozporu s cíli, předmětem činnosti nebo stanovami ČAHD.

3.4.2      O opakovaném členství rozhoduje Sněm ČAHD 2/3 většinou přítomných hlasů.

3.5          Každý člen, který odchází ze služebního poměru k HZS ČR, může zůstat členem ČAHD. S výjimkou odchodu do starobního či invalidního důchodu o tomto rozhoduje Sněm ČAHD.

Článek 4

Organizace

4.1          Organizace ČAHD je zastoupena Sněmem ČAHD, Radou ČAHD a Prezidentem ČAHD.

4.2          Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm ČAHD.

4.2.1      Sněm ČAHD se schází nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když o to požádá nejméně třetina členů nebo Rada ČAHD.

4.2.2      Sněm ČAHD tvoří delegáti, kteří se volí podle klíče stanoveného Radou ČAHD. V případě klíče 1:1 se volba neprovádí.

4.2.3      Sněm ČAHD jedenkrát za čtyři roky volí Prezidenta ČAHD, další členy Rady ČAHD a členy Dozorčí rady ČAHD.

4.2.4      Současně členové odborných skupin volí svého vedoucího, kterého následně potvrzuje Sněm ČAHD.

4.2.5      Sněm je usnášeníschopný, jestliže se ho účastní nadpoloviční většina delegátů. Jestliže není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je zahájení sněmu odloženo o jednu hodinu. Jestliže ani pak není přítomna nadpoloviční většina delegátů, může se sněm usnášet nadpoloviční většinou přítomných, a to pouze v bodech, které byly v programu sněmu řádně předběžně oznámeném všem delegátům.

 

4.2.6      Sněm na svém zasedání dále:

a)   schvaluje a mění stanovy ČAHD a její sídlo;

b)   schvaluje volební a jednací řád ČAHD;

c)   ustanovuje odborné skupiny a potvrzuje jejich vedoucí;

d)   schvaluje rozpočet ČAHD a zásady hospodaření, včetně podpisových oprávnění;

e)   schvaluje roční uzávěrku a zprávu Dozorčí rady ČAHD;

f)    projednává a schvaluje plán činnosti ČAHD a zprávu Rady ČAHD o jeho plnění;

g)   rozhoduje o výši členských příspěvků;

h)   schvaluje přijetí nových členů ČAHD;

i)    rozhoduje na návrh Rady ČAHD o zrušení členství;

j)    oceňuje vybrané členy ČAHD;

k)   rozhoduje o zániku ČAHD a schvaluje majetkové vypořádání ČAHD, k čemuž je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech řádných členů;

4.3          Radu ČAHD tvoří Prezident ČAHD, Viceprezident ČAHD, Sekretář ČAHD, vedoucí jednotlivých odborných skupin a tajemník pro zahraniční aktivity.

4.3.1      Rada ČAHD řídí činnost sdružení a zabezpečuje veškeré její aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD.

4.3.2      Rada ČAHD se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku.

4.3.3      Rada ČAHD:

a)   svolává zasedání Sněmu ČAHD;

b)   stanovuje klíč pro volbu delegátů na Sněm ČAHD;

c)   řídí činnost odborných skupin ČAHD, ustanovuje jejich členy;

d)   zabezpečuje činnost ČAHD na základě rozpočtu schváleného Sněmem ČAHD;

e)   přijímá přihlášky žadatelů o členství v ČAHD a předkládá je Sněmu ČAHD;

f)    přijímá žádosti o pokračování členství a předkládá je Sněmu ČAHD;

g)   vypracovává a předkládá Sněmu ČAHD návrhy na zrušení členství;

h)   zabezpečuje všechny požadavky ve vztahu k FEU;

i)    jmenuje členy Rady jako národní zástupce v Generální Radě FEU;

j)    stanovuje úkoly jednotlivým členům Rady ČAHD;.

4.4          Sněm ČAHD dále volí tříčlennou Dozorčí radu ČAHD, jejíž členové nesmí být členy Rady ČAHD. Funkční období Dozorčí rady ČAHD je čtyřleté a jejím úkolem je kontrola hospodaření ČAHD. Dozorčí rada ČAHD předkládá Sněmu ČAHD na jeho zasedání zprávu o kontrole hospodaření. Členové Dozorčí rady ČAHD si volí ze svého středu předsedu. O této volbě informují Sněm ČAHD. Členové Dozorčí rady ČAHD mají právo účastnit se zasedání Rady ČAHD.

4.5          Prezident ČAHD vystupuje jejím jménem a projednává všechny úkoly, návrhy a podněty ze strany ČAHD vůči dotčeným orgánům a organizacím.

4.6          V době nepřítomnosti Prezidenta ČAHD jej zastupuje Viceprezident ČAHD a Sekretář ČAHD, a to v uvedeném pořadí.

4.7          Financování ČAHD

4.7.1    Zdrojem financování činnosti ČAHD jsou členské příspěvky, sponzorské dary a příjmy z vedlejší činnosti ČAHD;

4.7.2    Dalším zdrojem financování vybraných schválených akcí pořádaných ČAHD jsou příspěvky z grantových programů MV, případně dalších správních úřadů a samosprávných orgánů;

Článek 5

Odborné komise

5.1          Na základě rozhodnutí Sněmu ČAHD se ustanovují odborné skupiny. Na práci v těchto skupinách se zpravidla podílejí i odborníci, nečlenové ČAHD, které s jejich souhlasem jmenuje do těchto skupin Rada ČAHD.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

6.1          Tyto stanovy byly schváleny na přípravném Sněmu ČAHD dne 1996-08-15;

6.2          Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace sdružení MV ČR (tzn. 1996-09-09);

6.3          Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2007-11-02;

6.4          Tyto stanovy byly změněny usnesením Sněmu ČAHD dne 2009-11-21;

 

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

prezident ČAHD

 


 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1          Jednací a volební řád ČAHD upravuje přípravu a jednání Sněmu ČAHD a Rady ČAHD, pravidla jejích jednání a usnášení, jakož i volby a jmenování do jednotlivých funkcí ČAHD.

Článek 2

Účast členů ČAHD na jednáních Sněmu ČAHD a Rady ČAHD.

2.1          Delegáti Sněmu ČAHD jsou povinni se zúčastnit každého jednání Sněmu ČAHD. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit. V tomto případě mohou písemně zmocnit jiného člena ČAHD k jeho zastupování při hlasování.

2.2          Členové Rady ČAHD jsou povinni se zúčastnit každého jednání Rady ČAHD. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit.

2.3          Omluvy s uvedením důvodu se podávají prezidentovi nejpozději před jednáním Sněmu ČAHD či Rady ČAHD, neúčast na části jednání omlouvají členové předsedajícímu ústně v průběhu jednání.

2.4          Svou účast stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

2.5          Jednání Sněmu ČAHD, resp.Rady ČAHD se mohou zúčastnit hosté pozvaní Radou ČAHD, resp. Prezidentem ČAHD.

2.6          Se souhlasem Sněmu ČAHD, resp. Rady ČAHD mohou hosté vystoupit na jednáních.

Článek 3

Jednání Sněmu ČAHD

3.1          Podklady pro jednání sněmu připravuje a zpracovává Rada ČAHD. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje Sekretář ČAHD.

3.2          Jednání Sněmu řídí člen ČAHD pověřený Radou ČAHD (dále jen předsedající). Ten vede jednání, uděluje a odnímá slovo a činí další úkony potřebné k zajištění řádného průběhu jednání Sněmu ČAHD.

3.3          Sněm ČAHD volí mandátovou, návrhovou a v případě voleb i volební komisi.

3.4          Po zahájení jednání Sněmu ČAHD předsedající oznámí počet přítomných, konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených delegátů Sněmu ČAHD.

3.5          V úvodu jednání předsedající předloží Sněmu ČAHD návrh programu jednání. Delegáti Sněmu ČAHD mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí. V těchto případech navrhovatel předloží písemný návrh usnesení. Projednaný návrh programu schvaluje Sněm ČAHD.

3.6          Předsedající uděluje k jednotlivým bodům slovo předkladateli. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Po odpovědích předkladatele na případné dotazy, zahájí předsedající rozpravu.

3.7          Každý delegát Sněmu ČAHD má právo vystoupit k projednávaným záležitostem. Předsedající má právo diskutujícímu odejmout slovo po předchozím upozornění a to v případech, kdy byl překročen časový limit, nebo když se diskutující zcela odchyluje od tématu nebo se chová nedůstojně. Časový limit může být stanoven na návrh kteréhokoliv delegáta sněmu, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných delegátů Sněmu.

3.8          Po skončení rozpravy předsedající zformuluje závěry jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení. O návrhu na ukončení diskuse, který podá delegát Sněmu ČAHD, se hlasuje bez rozpravy s tím, že slovo dostanou před hlasováním ti účastníci zasedání, kteří byli před návrhem na ukončení do diskuse přihlášeni.

Článek 4

Jednání Rady ČAHD

4.1          Rada ČAHD se schází pravidelně dle plánu práce, nejméně však jednou za čtvrt roku.

4.2          Rada ČAHD je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nejméně nadpoloviční většina, přičemž vždy musí být přítomen alespoň jeden z dvojice Prezident ČAHD – Viceprezident ČAHD.

4.3          Jednání Rady ČAHD připravuje a řídí Prezident ČAHD a v případě jeho nepřítomnosti  Viceprezident ČAHD. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje sekretář.

4.4          Při svém jednání se Rada ČAHD řídí obdobně jako je tomu při jednání Sněmu ČAHD, dle bodu  3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

Článek 5

Usnesení Sněmu a Rady ČAHD

5.1          Sněm a Rada ČAHD přijímají usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.

5.2          Přítomný člen ČAHD je povinen se zúčastnit hlasování a dbát pokynů předsedajícího týkajících se zajištění průběhu hlasování.

5.3          O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro, proti či kdo se zdržel hlasování.

5.4          Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných delegátů Sněmu ČAHD, resp. členů Rady ČAHD, vyjma změny stanov a opakovaného členství, kde je nutno 2/3 většiny přítomných.

5.5          O návrzích na usnesení se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy.

5.6          Schválené usnesení podepisuje Prezident ČAHD a určený člen Rady ČAHD. Ve výjimečných případech kdy Sněm či Rada ČAHD nezasedá, a je třeba operativního rozhodnutí, může Prezident ČAHD použít hlasování mimo jednání per rollam. Ke schválení tohoto rozhodnutí usnesením je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ČAHD, resp.Rady ČAHD. Takto přijaté rozhodnutí se vyhotovuje jako usnesení z mimořádného jednání a má platnost řádného usnesení.


Článek 6

Ukončení a přerušení jednání Sněmu a Rady ČAHD

6.1          Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání.

6.2          Jiné ukončení nebo přerušení jednání schvaluje Sněm, resp. Rada ČAHD na návrh delegáta Sněmu resp. člena Rady ČAHD, a to ze závažných důvodů, zejména když nastaly skutečnosti, znemožňující jednání.

6.3          Termín pokračování jednání určí předsedající.

Článek 7

Zápis z jednání a zabezpečení usnesení Sněmu a Rady ČAHD

7.1          Vyhotovení zápisu z jednání, včetně usnesení zabezpečí předsedající ve spolupráci se Sekretářem ČAHD.

7.2          Zápis z jednání Sněmu, resp. Rady ČAHD se rozešle na vědomí všem delegátům Sněmu ČAHD, resp. členům Rady ČAHD.

Článek 8

Odborné skupiny

8.1          Pro zajištění cílů a předmětů činnosti ČAHD se ustanovují odborné skupiny.

8.2          Odborné skupiny se ustanovují na základě usnesení Sněmu ČAHD.

8.3          Vedoucího odborné skupiny volí členové této skupiny a potvrzuje jej Sněm ČAHD. Další odborníky (i nečleny ČAHD) jmenuje do těchto skupin s jejich souhlasem Rada ČAHD.

8.4          Odborné skupiny zpracovávají pro Radu ČAHD zprávy o své činnosti a jsou ve spojení se Sekretářem ČAHD, který zabezpečuje přenos informací z Rady ČAHD a naopak.

8.5          Rada ČAHD stanoví, ke kterým jí projednávaným materiálům zpracuje odborná skupiny své stanovisko, popř. který materiál před rozhodnutím Rady ČAHD odborná skupiny projedná.

9.6          Stanovisko odborné skupina má doporučující úlohu.

9.7          Odborná skupina se může obrátit na Radu ČAHD s iniciativním návrhem v kterékoliv věci, patřící do její působnosti.

Článek 9

Informování sdělovacích prostředků

9.1       O výsledku jednání Sněmu, popř. Rady ČAHD poskytuje oficiální informace Prezident ČAHD nebo jím pověřený člen Rady ČAHD.

9.2       Osoby oprávněné k poskytování oficiálních informací jsou povinny respektovat pokyny Rady ČAHD, zejména týkající se rozsahu popř. obsahu informací.


Článek 10

Závěrečná ustanovení

10.1       Veškeré podněty, týkající se fungování a práce ČAHD se soustřeďují u Sekretáře ČAHD, který je předkládá na nejbližším jednání Rady ČAHD.

10.2       Vzhledem k neveřejnému jednání Sněmu a Rady ČAHD jsou podkladové materiály pro jejich jednání určeny výhradně pro potřebu adresátů. Není dovoleno tyto materiály bez souhlasu Rady ČAHD postupovat jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a rozšiřovat.

10.3       Tento Jednací a volební řád byl schválen usnesením Sněmu ČAHD dne 1996-12-17.

10.4       Tento Jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2007-11-02.

10.5       Tento Jednací a volební řád byl změněn usnesením Sněmu ČAHD dne 2009-11-21.

 

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

prezident ČAHD