Jiné plyny vznikající při požárech

 
 

Oxid uhličitý

Chemický vzorec: CO2

Vlastnosti: zdraví škodlivý při vdechováníVYKRICNIK

vzniká při spalování a při dýchání lidí a zvířat; v menším množství se nachází v atmosféře; má mírně dráždivý zápach, je bezbarvý; je nedýchatelný.

Výskyt: při HOŘENÍ! Ve výfukových plynech.

První pomoc: při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, přivolat lékaře.

 

Oxid siřičitý

Chemický vzorec: SO2

Vlastnosti: toxickýhorlavy

plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický; páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní; kapalný způsobuje popálení kůže a poškození očí.

Výskyt: bělící a desinfekční prostředky, při HOŘENÍ viskózních materiálů a kaučuku, např. lino, pneumatiky, vzniká při hoření sirného knotu.

První pomoc: při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, klid, přivolat lékaře;
při kontaktu s kůží – okamžitě svléknout potřísněný oděv, zasaženou pokožku omývat minimálně 15 minut velkým množstvím vody, přivolat lékaře;
při zasažení očí – vyplachovat je velkým množstvím vody minimálně 15 minut, vyhledat očního lékaře.

 

Chlorovodík

Chemický vzorec: HCl

Vlastnosti: toxický žíravý horlavyziravy

plyn dráždí silně oči a dýchací cesty, vdechnutí plynu ve vysokých koncentracích vyvolá poleptání sliznic, způsobuje křeče v hrtanu a vede k smrti; způsobuje poleptání očí a kůže.

Výskyt: při HOŘENÍ plastů, např. pláštěnky, podlahoviny, umakart, gramofonové desky, dětské hračky.

První pomoc: při podráždění očí je řádně vypláchneme vodou, okamžitě vyhledat očního lékaře; při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch, zavolat lékaře.

 

Kyanovodík

Chemický vzorec: HCN

Vlastnosti: toxický hořlavý horlavtfoxicky

bezbarvý plyn se zápachem po hořkých mandlích; mimořádně nebezpečný!; snadno zápalný, se vzduchem tvoří výbušné směsi; vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje bezprostředně smrt.

Výskyt: insekticidy, při HOŘENÍ textilií, lepidel, tmelů, molitanů, silikonových vláken a plastů, např. PET lahve, izolace.

První pomoc: při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch, zavolat lékaře.