Propan butan

 
 

extremnehorlavy2

 

Chemický vzorec: propan C3H8, butan C4H10

Vlastnosti: extrémně hořlavý

bezbarvý plyn, bez zápachu nebo slabý zápach po benzínu (popř. odorantu), těžší než vzduch, tvoří výbušné směsi se vzduchem (rozmezí horní a dolní meze výbušnosti 1,5-11,7 obj. %).
Výskyt: Nachází se rozpuštěný v ropě. V menší míře je obsažen v zemním plynu.
Je též jednou z molekul nacházejících se v mezihvězdných plynových oblacích.

Použití: Propan je významnou energetickou surovinou, především ve směsi s dalšími uhlovodíky, butanem, isobutanem, but-1-enem, but-2-enem a propenem, která se obvykle nazývá propanbutan a používá se zejména v domácnostech a malých provozovnách jako zdroj tepla k vytápění nebo při přípravě teplých jídel (vaření, grilování atp.), také při tepelném zpracování různých materiálů (tavení, svařování, pájení). Její složení kolísá a závisí na průmyslových normách jednotlivých států. V oblastech s vyšší průměrnou teplotou obvykle obsahuje menší podíl propanu než v oblastech studenějších; obsah propanu kolísá od 25 do 90 %.

Směs propanu s butanem se několik desítek let využívá k vytápění, k vaření nebo k pohonu motorových vozidel a plavidel. Především v automobilovém průmyslu je místo označení propan-butan směs označována zkratkou LPG (z angl. Liquefied petroleum gases – zkapalněný ropný plyn). Samotný propan je součástí hnacích plynů v aerosolových bombičkách nebo se také používá v chladírenství jako teplonosné médium.

První pomoc: Při zasažení opustit zamořené místo, odstranit potřísněný nebo nasáknutý oděv, kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí), prevence podchlazení. Při bezvědomí se spontánním dýcháním a oběhem uložení do stabilizované polohy (na boku, hlava zakloněna). Při zástavě dýchání a oběhu okamžitá resuscitace – masáž srdce, umělé dýchání. Přivolat ihned odbornou zdravotnickou pomoc.
 

Propan-butanové láhve

 
butanlahve