Metan

 
 
fire
 

Chemický vzorec: CH4

Vlastnosti: extrémně hořlavý

bezbarvý plyn, bez zápachu (v zemním plynu je odorizován), hořlavý, lehčí než vzduch, za normálních podmínek stabilní, tvoří výbušné směsi se vzduchem (rozmezí dolní a horní meze výbušnosti 5-15 obj. %).

Výskyt:

Metan se přirozeně vyskytuje na Zemi:

• v atmosféře, kam se dostává zejména jako produkt rozkladu látek biogenního původu (bioplyn), nebo jako produkt metabolismu velkých přežvýkavců, také z termitišť a z rýžovišť.

• v podzemí:

– jako hlavní složka zemního plynu
– jako součást důlního plynu v dolech
– rozpuštěný v ropě

Použití:

Hlavní oblastí použití metanu je energetika, kde slouží ve směsi s jinými uhlovodíky jako plynné palivo.

V chemickém průmyslu se používá především k výrobě oxidu uhličitého spalováním se vzduchem a při neúplném spalování k výrobě sazí, používaných jako plnidlo a barvivo v gumárenském průmyslu. Pyrolýzou (tepelným rozkladem) za nepřístupu vzduchu se vyrábí etin (acetylen) a vodík.

První pomoc: postiženého dopravit na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a teple, přivolat lékaře. Při zástavě dechu provést umělé dýchání.

 

Výskyt zemního plynu v domácnostech

 

sporak