ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍCH V OBJEKTECH PRO BYDLENÍ

 
 

VÝCHOZÍ REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

K zajištění bezpečného užívání objektů stavební úřady vyžadují v rámci kolaudačního řízení výchozí revizi, bez ní stavba nesmí být užívána. Také poskytovatelé plynu neuzavřou s uživatelem stavby smlouvu o odběru plynu, pokud výchozí revize není provedena. Výchozí revize plynového zařízení je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jeho provozu.

PROVOZNÍ REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Lhůta provozních revizí plynového zařízení je stanovena 1x za 3 roky.

PRAVIDELNÉ KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Lhůta kontrol plynového zařízení je stanovena 1x za rok.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A KONTROL PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize může provádět pouze revizní technik plynových zařízení, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek v potřebném rozsahu. Osvědčení a oprávnění odborné způsobilosti vydává Institut technické inspekce.

Kontroly může provádět pověřená oprávněná osoba, která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení a bezpečnostní předpisy související, a je zaškolena v obsluze zařízení. Bližší požadavky na odbornou způsobilost fyzické osoby provádějící kontrolu nejsou předpisy stanoveny, kontrolu může provést i revizní technik plynových zařízení, a to i v rámci provozní revize.

POVINNOST ZABEZPEČOVAT PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍCH REVIZÍ A KONTROL PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Povinnost zabezpečovat provádění provozních revizí a kontrol se vztahuje pouze na majitele objektů pro bydlení.
Bytová družstva, pokud jsou majiteli celého bytového domu včetně bytových jednotek, mají za povinnost provádět provozní revize a kontroly jak ve společných prostorách, tak i v bytových jednotkách. Jinak by tomu bylo pouze v případě, kdyby v rámci nájemní smlouvy, předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu bylo plynové zařízení předáno do osobního užívání nájemcům bytů.
Společenství vlastníků bytových jednotek jsou povinny zajišťovat kontroly a provozní revize plynových zařízení vně bytové jednotky, domovního plynovodu ve společných prostorách.
Provádění pravidelných provozních revizí a kontrol v rodinných domech, chatách, chalupách není vyžadováno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto provádět.

UŽÍVÁNÍ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ UVNITŘ BYTOVÝCH JEDNOTEK

Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání uživatelů, není povinnost provádět revize a kontroly.
Provozovatel – občan se musí řídit závazným návodem výrobce obsahujícím pokyny pro užívání, obsluhu, údržbu, servis a čištění plynového zařízení, může samozřejmě využít i možnosti provedení revize a kontroly plynového zařízení, které však od občanů nelze vyžadovat. V případě zjištění závady, obvykle netěsnosti plynovodu nebo poruchy spotřebiče plynu, je na místě odstranit zjištěné závady a poruchy oprávněnou osobou nebo revizním technikem plynových zařízení.
V případě, že nebude fyzická osoba – občan udržovat plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, může v případě nějaké mimořádné události, např. otrava spalinami, naplňovat znaky obecného ohrožení.

 
 

Zdroje

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 38 6405: Plynová zařízení. Zásady provozu.
TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
TPG 800 03: Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu.