ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ V OBJEKTECH PRO BYDLENÍ

 
 

VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

K zajištění bezpečného užívání objektů stavební úřady vyžadují v rámci kolaudačního řízení výchozí revizi, bez které stavba nesmí být užívána. Poskytovatelé elektrické energie by neměly uzavřít s uživatelem stavby smlouvu o jejím odběru, pokud výchozí revize není provedena. Výchozí revize elektrického zařízení je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jeho provozu.

PROVOZNÍ REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Povinnost provádění provozních revizí elektrického zařízení v bytových domech se vztahuje pouze na společné domovní elektrické instalace. Lhůta provozních revizí elektrického zařízení, které mají za povinnost zabezpečovat vlastníci bytových domů, je stanovena 1x za 5 let. Lhůta provádění s periodicitou 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajících současným požadavkům. Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, které neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 x za rok.
Revizní činnost smí provádět revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky.
Provádění provozních revizí elektrických zařízení v bytech, chatách, chalupách, rodinných domech, není žádným předpisem předepsáno, je však vhodné tyto revize provádět. Zejména se považuje za účelné revize provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při výměně majitele nebo nájemce (změně odběratele elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Revizní činnost smí provádět revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky.

UŽÍVÁNÍ, REVIZE A PROHLÍDKY ELEKRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Současná legislativa zatím nenařizuje vykonávat pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnostech. Jinak tomu ale je v situaci, kdy elektrický spotřebič svěříme svému zaměstnanci, provádíme opravy spotřebičů, používáme je ke své podnikatelské činnosti nebo je umístíme k použití na místech veřejně přístupných. Potom jsme již povinni vykonávat jejich pravidelné kontroly a revize v souladu s příslušnými normami.
Uživatelé elektrických spotřebičů mají za povinnost dodržovat podmínky nebo návody obsažené v jejich technické dokumentaci, týkající se zejména instalace odborníkem (pokud je to vyžadováno) a užívání.
Za elektrický spotřebič se považují také elektrické ruční nářadí, pohyblivé (prodlužovací) vedení.

Zdroje

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 33 1500: Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napětí – část 6: Revize.